Nationale competitie

Spelregels 2019

 1. De deelname aan de nationale competitieWhzb / Tbotbis gratis, staat open voor alle basisleden NPO en verloopt volgens deze spelregels. Als een basis lid deelneemt aan deze competitie verklaart hij/zij zich akkoord met deze spelregels.

 

 1. De competitie Whzb / Tbotb kent de volgende twaalf rubrieken en aantal vermelde kampioenschappen:
rubriek Aantal kampioenschappen
1 Vitesse voorjaar (V) 5
2 Midfond (M) 5
3 Eendaagse fond(E) 5
4 Marathon (M) 5
5 ZLU (Z) 5
6 Jong vitesse (J) 5
7 Jong midfond (F) 5
8 Jong Allround (J+F) 5
9 Vitesse najaar (N) 5
10 Asduif  oud (V+M+E) 5
11 Oud Allround (V+M+E+N) 5
12 Beste liefhebber 10

 

 

3.De rekenaar van Whzb / Tbotb is de nationaal rekenaar Compuclub.

Deelname aanWhzb / Tbotb is enkel mogelijk als verenigingen, samenspelen, kringen, afdelingen en andere spelverbanden na het inkorven en voor de lossing van de betreffende vlucht de D-bestanden énna het uitlezen van de klokken van die wedvlucht binnen 24 uur de W-bestanden opsturen naar Compuclub. Na de vastgestelde reclameperiode wordt dan de definitieve uitslag (=U-bestand)) vastgesteld door de rekenaar.

Deze definitieve uitslag, die moet voldoen aan al het gestelde in het Wedvluchtreglement NPO, is enkel de basis voor berekening van de kampioenschappen in de boven onderscheiden rubrieken.

Verenigingen, samenspelen, kringen, afdelingen en andere spelverbanden die hun uitslagen van de wedvluchten niet regulier door Compuclub laten berekenen dienen binnen een week na de reclametermijn op de voorlopige uitslag het U-bestand van de definitieve uitslag te sturen naar Compuclub.

Deze U-bestanden opsturen naar WHZBTBOTB@compuclub.nl

 

4. Elke deelnemer blijft persoonlijk verantwoordelijk voor juiste en tijdige inzending van de gevraagde bestanden naar Compuclub.

 1. Het vliegprogramma NPO 2019 en programma ZLU 2019 is de bepalende leidraad voor de onderscheiden rubrieken. Tenzij anders vermeld is verder het uitgangspunt dat in de onderscheiden rubrieken oude duiven spelen tegen oude duiven en jonge duiven tegen jonge duiven.

 

 1. A. Het spelniveau binnen elke afdeling voor de rubrieken vitesse

voor- en najaar, midfond, jong vitesse en jong midfond is

in de bijlage aangegeven;

B. Het spelniveau voor de eendaagse fond is voor elke afdeling de

    afdelingsuitslag;

C.De rubriek marathon (A-vluchten) heeft als spelniveau de sector.

     Als er geen sector uitslag is, dan geldt de afdelingsuitslag;

D.De rubriek ZLU heeft als spelniveau het nationale

    hoofdconcours.

 

 1. Formule berekening

Voor de berekening van de individuele prestatie van de duif per vlucht voor alle rubrieken wordt de volgende formule gebruikt:

Aantal punten = 1000.5 – (prijs x 5000 : aantal duiven in concours)

Vb. 6eprijs tegen 1270 duiven levert 1000.5 – (6 x 5000 : 1270) = 976.878 punten op.

Vb. 6eprijs tegen 9270 duiven levert 1000.5 –  (6 x 5000 : 9270) = 997.264 punten op

 

 1. Duifkampioenschappen

 

8.1 Beste vitesse duif (V-vluchten)

Voor deze rubriek tellen de vijf best gescoorde vluchten van de negen vluchten vitesse voorjaar welke tellen voor het nationale kampioenschap NPO. Een eventuele combinatie uitslag met jonge duiven telt niet;

 

 8.2 Beste midfond duif  (M-vluchten)

Voor deze rubriek tellen de vier best gescoorde vluchten van de zeven midfond vluchten welke tellen voor het nationale kampioenschap NPO.Een eventuele combinatie uitslag met jonge duiven telt niet. Een midfond vlucht telt enkel mee als de kortste afstand van alle deelnemers binnen het tellende spelniveau minimaal 250 km is;

 

8.3 Beste dagfond duif (E-vluchten)

Voor deze rubriek tellen de vier best gescoorde vluchten van de zes eendaagse fond vluchten welke tellen voor het nationale kampioenschap NPO.Een dagfond vlucht telt enkel mee als de kortste afstand van alle deelnemers binnen  de afdeling minimaal 450 km is;

 

8.4 Beste jonge duif vitesse (J-vluchten)

Voor de rubriek jong kort tellen de drie best gescoorde vluchten van de vijf vitesse vluchten jong welke tellen voor het nationale kampioenschap NPO. Een eventuele combinatie uitslag met oude duiven telt niet.

 

8.5 Beste jonge duif midfond (F-vluchten)

Voor deze rubriek tellen de drie best gescoorde vluchten van de vijf vluchten jong midfond welke tellen voor het nationale kampioenschap NPO. Een eventuele combinatie uitslag met oude duiven telt niet. Een midfond vlucht jong telt enkel mee als de kortste afstand van alle deelnemers binnen het tellende spelverband minimaal 250 km is;

 

8.6 Beste jonge duif allround  (J-+ F-vluchten)

Voor deze rubriek tellen de zes best gescoorde vluchten van de tien vluchten jong vitesse en jong midfond met daarbij minimaal twee resultaten jong midfond. Een eventuele combinatie uitslag met oude duiven telt niet. Eeneventuele terugvlucht telt mee voor deze rubriek als er een definitieve uitslag (U-uitslag) is gemaakt. In dat geval telt het spelniveau zoals omschreven onder artikel 6A. Een terugvlucht  is een midfond vlucht jong als de kortste afstand van alle deelnemers binnen het tellende spelniveau minimaal 250 km is. Is dit niet het geval. dan wordt de terugvlucht aangemerkt als vitesse vlucht jong.

 

Voorbeeld berekening terugvlucht jonge duif allround:De duiven komen van een officiële jonge duif midfond vlucht terug naar een station met afstand met minder dan 250 km. Deze vlucht wordt dan beoordeeld als een vitesse jong vlucht en de score wordt berekend aan de hand van het daarvoor in de bijlage aangewezen spelniveau voor vitesse jong.

Let wel:deze vlucht telt niet mee in de rubriek ‘beste jonge duif vitesse’.

 

8.7 Beste vitesse duif najaar (N-vluchten)

Voor deze rubriek tellen de vier best gescoorde vluchten van de zeven vluchten vitesse najaar welke worden vervlogen na 1 augustus. Zowel oude als jonge duiven tellen voor deze rubriek en spelen in een gezamenlijke competitie. De punten worden berekend uit de gecombineerde uitslag oude en jonge duiven. Een eventuele aparte uitslag oud of jong telt niet.

8.8 Beste marathon duif (A-vluchten)

Voor deze rubriek tellen de drie best gescoorde vluchten van de zeven door de NPO vastgestelde marathon vluchten. Deze drie prijzen moeten minimaal 2700 km omvatten.

8.9 Beste ZLU duif (Z-vluchten)

Voor deze rubriek tellen de drie best gescoorde vluchten van de zeven door de ZLU vastgestelde marathon vluchten;

8.10 Beste asduif oud (V-, M- en E-vluchten)

Voor deze rubriek moeten minimaal tien prijzen worden behaald. Bij meerdere prijzen tellen de beste tien. Deze tien prijzen moeten mimimaal 3500 km omvatten. De prijzen dienen te zijn behaald op wedvluchtenwelke gelden voor de rubrieken vitesse (8.1), midfond (8.2) en eendaagse fond (8.3). Een eventuele combinatie uitslag met jonge duiven telt niet. Eeneventuele terugvlucht M of E telt mee voor deze rubriek als er een definitieve uitslag (U-uitslag) is gemaakt. In dit geval telt het spelniveau zoals omschreven onder artikel 6A. Een terugvlucht is een midfond vlucht als de kortste afstand van alle deelnemers binnen het tellende spelniveau minimaal 250 km is. Is dit niet het geval, dan wordt de terugvlucht aangemerkt als vitesse vlucht.

8.11 Beste allround duif oud (V-, M-, E-, N-, M-, A- en Z-vluchten)

Voor deze rubriek moeten minimaal vijftien prijzen worden behaald. Bij meerdere prijzen tellen de beste vijftien. De prijzen dienen te zijn behaald op alle vluchten oud vitesse voorjaar (8.1), oud vitesse  najaar (8.7), midfond (8.2), eendaagse fond (8.3), marathon (8.8) of ZLU (8.9). Binnen de vier eerst genoemde disciplines (8.1, 8.2, 8.3 en 8.7) moet minimaal één prijs zijn behaald. Een eventuele combinatie uitslag met jonge duiven telt niet met uitzondering van de N vluchten (8.7). Eeneventuele  terugvlucht M of E telt mee voor deze rubriek als er een definitieve uitslag (U-uitslag) is gemaakt. In dit geval telt het spelniveau zoals omschreven onder artikel 6A.  Een terugvlucht  is een midfondvlucht als de kortste afstand van alle deelnemers binnen het tellende spelniveau minimaal 250 km is. Is dit niet het geval, dan wordt de terugvlucht aangemerkt als vitesse vlucht.

        

Voorbeeld berekening terugvlucht asduif en allround:De duiven komen van een officiële E-vlucht terug naar een station met afstand met minder dan 250 km. Deze vlucht wordt dan beoordeeld als een vitesse vlucht en de score wordt berekend aan de hand van het daarvoor in de bijlage aangewezen spelniveau voor de vitesse.

Let wel:deze vlucht telt niet mee in de rubriek ‘beste vitesse duif’.

 

8.12 Beste liefhebber

 1. Voor berekening beste liefhebber is de score in de vijf rubrieken vitesse voorjaar (8.1), midfond (8.2), eendaagse fond (8.3), jong vitesse (8.4) en jong midfond (8.5) bepalend;
 2. Van elke afzonderlijke rubriek wordt het gemiddelde resultaat van de benodigde beste duiven berekend op basis van 1 op 5.
 3. De vlucht binnen elke rubriek waarop een liefhebber de meeste duiven heeft ingezet is bepalend voor het aantal duiven dat de eindscore bepaalt. Ook restduiven tellen mee. Vb. Maximaal 14 duiven ingekorfd maakt een factor van 2,8;
 4. Het gemiddelde resultaat van de benodigde tellende duiven is de eindscore van die rubriek;

 

Voorbeeld: berekening eindscore per rubriek

Liefhebber A heeft op de vitesse maximaal 14 duiven ingekorfd. Hij heeft drie tellende duiven nodig. De scores van de twee beste tellen volledig mee en de derde telt voor 0,8 mee. Stel de scores van zijn drie beste duiven op de vijf tellende van de negen vluchten waren per duif respectievelijk 4900, 4850 en 4800 punten. Het totaal van 2,8 duif over vijf vluchten is dan 4900 +, 4850 + 0,8 x 4800  = 13590 punten Het gemiddelde per duif over de beste 5 vluchten is 13590 : 2,8 = 4853.57 punten. Gemiddeld per duif per vlucht: 4853.57 : 5 = 970.714 punten.Dit is de eindscore vitesse.

 

 1. De som van eindscore van de vijf rubrieken is de totaal score;
 2. De liefhebber met hoogste totaal score van de vijf rubrieken is de beste liefhebber.

 

 1. Publicatie prijswinnaars
 2. Van elke rubriek worden de eerste honderd prijswinnaars door Compuclub berekend en zullen op de website van Whzb / Tbotbwhzb-tbotb.nl worden vermeld als voorlopige uitslag. Pas na de reclametermijn wordt de uitslag officieel;
 3. Van elke rubriek worden de prijswinnaars in “Het Spoor der

Kampioenen” en eventueel andere media nader voorgesteld.

 

In geval een deelnemer om welke reden dan ook tijdens het seizoen 2019 wordt veroordeeld wegens fraude volgt onmiddellijke uitsluiting van deelname aan de competitie 2019 betreffende alle rubrieken;

 1. Een reclame op de uitslagen dient gemotiveerd schriftelijk dan wel via e-mail binnen de daarvoor vastgestelde termijn aan het bestuur van Whzb / Tbotbte worden toegestuurd. Nadat de ontvankelijkheid is vastgesteld van de reclame doet het bestuur van Whzb / Tbotb een bindende uitspraak, die schriftelijk dan wel via e-mail aan de reclamant wordt medegedeeld.
 2. De besluiten van het bestuur van Whzb / Tbotb zijn bindend in deze. De stichting Whzb / Tbotben/of het bestuur van de stichting kunnen niet aansprakelijk  worden gesteld voor gederfde materiele of immateriële schade als gevolg van genomen besluiten.

 

De prijsuitreiking van de competitie 2019 zal traditioneel worden gehouden op de derde zaterdag van maart (21 maart 2020)Prijswinnaars krijgen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. De gewonnen prijzen dienen door de winnaar zelf of een door hem gemachtigde plaatsvervanger te worden afgehaald. Niet afgehaalde prijzen vervallen aan de commissie en worden niet nagestuurd.

 

Prijswinnaars (en daarnaast nog een aantal andere bekende liefhebbers) zal worden verzocht een levende duif of een bon voor een jonge duif of koppel eieren 2020  beschikbaar te stellen voor een te houden verkoping bij opbod via internet. De beschrijving van de bonnen vindt plaats op de site www.gps-auctions.comen in verkorte vorm in “ ’t Spoor der Kampioenen”. Het verloop van de verkoping zal hierin ook worden gepubliceerd.

 

 1. Er kunnen zich in het vliegseizoen onverwachte situaties voordoen door bijvoorbeeld weersomstandigheden, afgelasting van vluchten, epidemieën, vervoersverboden en andere niet nader genoemde omstandigheden welke impact hebben op een regulier verloop van de wedvluchten. In die gevallen kan het bestuur van Whzb / Tbotb besluiten de spelregels, al dan niet tijdelijk, aan te passen.
 2. Er kunnen zich in het vliegseizoen onvoorziene omstandigheden voordoen door herindeling van samenspelen, vorming van nieuwe samenspelen, niet langer beschikbaar zijn van uitslagen en andere niet nader genoemde omstandigheden welke een onbedoelde impact hebben op een eerlijk verloop van deze competitie. In die gevallen kan het bestuur van Whzb / Tbotb besluiten de spelregels, al dan niet tijdelijk, aan te passen.
 3. Aanpassing van de spelregels omvat ook het al dan niet tijdelijk herindelen van spelverbanden volgens artikel 6A.
 4. De besluiten van het bestuur van Whzb / Tbotb zijn bindend in deze. De stichting Whzb / Tbotb en/of het bestuur van de stichting kan niet aansprakelijkworden gesteld voor gederfde materiele of immateriële schade als gevolg van genomen besluiten.

 

Het bestuur van Stichting Whzb / Tbotb

 

Gerard van de Aast, voorzitter                       Theo Hutten

Hans Boenders                                                   Lex de Jongh

Gerrit van Eikenhorst, penningmeester        Gerrit Knol, secretaris

Tim Hage                                                              Bas Verkerk

 

afdeling Vitesse oud

Vitesse jong

Natour

 

Midfond oud

Midfond jong

1

Zeeland

Samenspel West       Samenspel Oost

Samenspel Midden   Samenspel Noord

 

Afdeling
2

Brabant 2000

 

Rayon 1               Rayon 3

Rayon 2               Rayon 4

 

Afdeling
          3

Oost-Brabant

C.C. Peel & Maas                BCC

C.C. Helmond-Eindhoven    Samenspel Oss

Samenspel  Kempen            C.C.  Uden

C.C. Midebo

 

Afdeling West

Afdeling Oost

4

Limburg

District 1              District 4

District 2              District 5

District 3              District 6

 

Afdeling
5

Zuid-Holland

 

Z-Hollandse Eilanden      Midden Holland O.

Westland                          Drechtsteden

Leiden E.O.                       Z. Holland Oost

Hoekse Waard E.O.         Gouwe IJssel

Midden Holland West

 

 

Afdeling West

Afdeling Oost

Afdeling Midden

6

Noord-Holland

Kring 1                Kring 3   Kring 5

Kring 2                Kring 4

 

 

Afdeling
7

Midden Nederland

Regio A               Regio B      Regio C

 

Afdeling

 

 

 

8

GOU

Regio 1                Regio 3

Regio 2                Regio 4

Afdeling Noord

Afdeling Zuid

 

 

9

Oost-Nederland

CC 1                    CC 4          CC 7

CC 2                    CC 5          CC 8

CC 3                    CC 6          CC 9

 

 

Afdeling Noord

Afdeling Zuid

10

N. O.- Nederland

Rayon 1               Rayon 4      Rayon 7

Rayon 2               Rayon 5      Rayon 8

Rayon 3               Rayon 6

 

Afdeling Noord

Afdeling Zuid

11

Friesland

Samenspel A       Samenspel B

Samenspel C       Samenspel D

Samenspel E       Samenspel F

 

District 1

District 2

District 3

Indeling vluchtgebieden per afdeling